samen museum maken

samen museum maken

[English text below]
Een museum maak je niet in je eentje. Soms is extra hulp gewenst, of een kernachtige herziening van het museum, de propositie, positionering, de bedrijfsvoering, het team, de programmering en de producten. Samen met directie en/of team van een museum gaat Museummaker graag aan de slag. Dat geldt ook voor gemeenten of organisaties die een museum willen beginnen. Of culturele organisaties die een betere koppeling willen met natuur, landschap en ecologie.
Dat begint meestal bij een goed doordacht, slim en aantrekkelijk idee, als fundament en basisprincipe. Van daar tot en met de uitwerking kunnen we verzorgen met een team van experts en partners.
Hiermee gaan we graag aan de slag:

 • museum strategie, om het museum beter te positioneren, op koers te krijgen en beter te verankeren: “van idee tot impact”
 • tentoonstellingen, bepalen jaarthema’s en/of unieke exposities, concept, ontwikkeling en uitvoering: “van idee tot indrukwekkende beleving”,
 • financiën, hoe als museum structureel meer inkomsten te krijgen, of meer rendement, zonder concessies te doen aan de kernwaarden en waarheid, inclusief fondsenwerving, winkelformule, vrienden & donaties, etc.: “van idee tot inkomsten”
 • publiek, om het publiek beter te vinden, boeien en binden aan het museum: “van idee tot interactie”
 • promotie en PR, hoe je museum beter onder de aandacht kan brengen, met communicatie en marketing, relaties met pers, online en socials, stakeholders, belangstellenden: “van idee tot interesse en verder”
 • museumvisie, voor gemeenten, regio’s en toerisme organisaties die een beter beleid of breder bereik met hun musea willen hebben: “van idee tot ieders lieveling”
 • workshops, voor musea die met hun management en team aan de slag willen om het museum nog beter, aantrekkelijker en relevanter willen maken: “van idee tot integrale aanpak”

We werken graag voor musea, maar ook voor andere culturele- en erfgoed organisaties, bibliotheken en overheden.

[English]

You cannot create a museum alone. Sometimes extra help is required, or a concise revision of the museum, its proposition, positioning, operations, team, programming and products. Museummaker is happy to work together with the management and/or team of a museum. This also applies to municipalities or organizations that want to start a museum. Or to cultural organizations that want a better connection with nature, landscape and ecology.
This usually starts with a well-thought-out, smart and attractive idea, as a foundation and basic principle. We can take care of everything from there to the implementation with a team of experts and partners. We would like to get started with this:

 • museum strategy, to better position the museum, get it on track and better anchor it: “from idea to impact”
 • exhibitions, determine annual themes and/or unique exhibitions, concept, development and implementation: “from idea to impressive experience”,
 • finances, how a museum can structurally obtain more income, or more returns, without making concessions to core values and truth, including fundraising, store formula, friends & donations, etc.: “from idea to income”
 • public, to better find, fascinate and bind the public to the museum: “from idea to interaction” promotion and PR, how to better draw attention to the museum, with communication and marketing, relations with the press, online and social media, stakeholders, interested parties: “from idea to interest and beyond”
 • museum vision, for municipalities, regions and tourism organizations that want a better policy or broader reach with their museums: “from idea to everyone’s favorite”
 • workshops, for museums that want to work with their management and team to make the museum even better, more attractive and more relevant: “from idea to integrated approach”

We enjoy working for museums, but also for other cultural and heritage organizations, libraries and governments.